Psychology


Reeducació psicopedagògica:

La reeducació psicopedagògica és un tipus d’intervenció que pretén detectar, prevenir, orientar i tractar aquells nens/es amb possibles dèficits, dificultats, trastorns i necessitats educatives especials, al mateix temps que potenciar la capacitat de treball autònom i organitzat.

Els trastorns i dificultats sobre les que es pot intervenir mitjançant una reeducació,  són els següents:

 • Trastorns de l’aprenentatge (dyslexia, disgrafia, disortografia, discalcúlia, trastorn de l’aprenentatge no verbal). Els problemes d’aprenentatge són aquelles dificultats que apareixen en l’àmbit escolar en nens amb un nivell normal d’intel·ligència, i sense problemes visuals ni auditius. Són nens, doncs, que els costa recordar el que se’ls acaba de dir, els costa aprendre a llegir, no saben quina és la mà dreta i l’esquerra, els falta coordinació per caminar, jugar o cordar-se la roba, perd les coses amb facilitat, confón sovint els conceptes de temps (avui, ahir, demà…), etc..
 •  Dificultats en l’adquisició de la lectoescriptura.
 • Problemes en l’expressió oral i escrita
 •  Dificultats en les capacitats cognitives bàsiques (atenció, concentració, percepció, memòria, raonament lògic…)
 • TDAH /TDA (transtorn per dèficit d’atenció, amb o sense hiperactivitat)
 •  També es treballen problemes derivats per aquestes dificultats o trastorn, o pel contrari, per altes capacitats. Sovint, aquest són: motivation, autoestima/ autoconcepte,  habilitats socials i autonomia.

Dins la reeducació, creiem indispensable les coordinacions necessàries  i un assessorament dirigit a l’escola i als pares.

*Treball conjunt amb les escoles per fer un seguiment directe del treball del nen/a, i donar pautes al tutor/a per potenciar les estratègies d’intervenció

*Pautes dirigides als pares sobre com afrontar: la baixa motivació cap als seus fills, el fracàs escolar o les dificultats d’aprenentatge.

Un element important a tenir en compte a l’hora de fer una reeducació és l’edat:

 • Nens/es abans dels 4 years: els problemes motrius necessitaran intervenció professional, en aquest cas estimulació precoç. Pel que fa als problemes de grafisme podran treballar-se amb la col·laboració de la família i el suport del/la professional.
 • Nens/es de 4 a 10 years: és la millor edat per fer una reeducació amb èxit.
 • Nens/es de 12 a 16 years: els problemes de lecto-escriptura s’abordaran amb la reeducació, sempre i quan no s’hagi adquirit el nivell necessari. Quan el que es requereix la persona és reforçar el nivell adquirit, és millor fer reforç escolar.

Un mal rendiment escolar no sempre suposa fer una reeducació. En cada cas caldrà fer una exploració i un diagnòstic diferencial, que ens permeti decidir el tipus d’intervenció que es requereix.

Podem trobar:

 • Nens/es amb un retard global: escolaritat especialitzada.
 • Nens/es amb Q.I. dins la “normalitat” amb algunes funcions instrumentals afectades: reeducació.
 • Nens/es amb Q.I. dins la “normalitat” i funcions instrumentals no alterades: teràpia emocional.

 

Orientació acadèmica o professional:

Ajuda en els processos d’escollir itineraris d’ESO i Batxillerat; en l’elecció d’una professió i el camí a seguir, la qual cosa requereix de coneixement de la persona i del seu entorn.

Tècniques d’estudi:

Per a nens/es i adolescents que vulguin aprendre tècniques i estratègies per aconseguir un aprenentatge significatiu, promote independence and improve their performance in the study. Es treballa des de l’organització, planificació, mètodes d’estudi, autoestima i motivació, preparació d’exàmens i treballs…

Reforç escolar:

Classes de reforç de totes les assignatures de Primària i ESO, tant en sessions individuals com en grups reduïts.

Es fa un seguiment individualitzat dels deures del nen/a, així com l’assessorament en tècniques d’estudi, organització i planificació del temps d’estudi,  seguiment dels exàmens, en coordinació amb l’escola si és necessari.