Neuropsicologia, psicopedagogia i logopèdia

Algunes dificultats d’aprenentatge, trastorns del desenvolupament
o problemes en el llenguatge o la parla, poden afectar de
manera important la vida de la persona…

Per poder-te acompanyar de la millor manera possible, comptem amb un equip d’especialistes de diferents
àrees en formació constant. També fem el seguiment
dels casos en equip, per tal de valorar conjuntament
l’evolució de cada persona.

Davant la problemàtica que es presenti, fem un estudi o
valoració que ens permet tenir un diagnòstic, a partir
d’aquí l’especialista que més s’ajusti podrà intervenir de
manera precisa i en coordinació amb la resta de persones implicades en el cas (mestres i educadors, sanitaris, etc.).

Tot l’equip professional de Daire farà un seguiment del teu cas, per valorar la millor manera de continuar amb una evolució positiva.

Psicopedagogia

La psicopedagogia és una disciplina que combina principis de la psicologia i de l’educació per abordar qüestions relacionades amb el desenvolupament cognitiu, emocional i acadèmic dels infants. 

T’ajudarem a identificar i tractar les possibles dificultats que poden afectar l’aprenentatge del de l’infant o adolescent.

Fer un bon diagnòstic és bàsic per dirigir el tractament. A l’hora de fer el diagnòstic recollim tota la informació per part de la família, l’escola i si calen les proves d’avaluació pertinents i construïm un clima positiu i de confiança amb l’infant per tal de poder treballar el que calgui, tenint en compte la seva autoestima, motivació i en definitiva el benestar emocional.

Aquest treball sempre el fem en coordinació amb l’escola i amb el seguiment de la família perquè tot l’en-torn avanci en la mateixa direcció.
 • Dificultats o trastorns específics de l’aprenentatge: endarreriment en el procés de lecto-escriptura, dislèxia, disgrafia, disortografia, discalcúlia, trastorn d’aprenentatge no verbal, problemes de concentració o d’adquisició de coneixements per alteracions en les capacitats cognitives o per retard maduratiu.
 • Dificultats en les capacitats cognitives (raonament, percepció, llenguatge, etc.) o en les funcions executives (atenció, memòria, capacitat d’autoregulació, etc.).
 • Discapacitat i sobredotació intel·lectual (altes capacitats)
 • Trastorns del desenvolupament:
  • Transtorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH)
  • Trastorn de l’espectre Autista (TEA).

Mètode Glifing per a l’entrenament de la lectura

Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura que s’aplica mitjançant un programa informàtic de format lúdic. D’una manera amena i constant, aquesta manera de treballar, permet millorar la velocitat de lectura a partir d’un conjunt d’activitats dissenyades específicament per augmentar la velocitat i la fluidesa lectora.

Les activitats són presentades per en Glif, un personatge que ens acompanya a totes les activitats presentades. Aquest mètode facilita que es pugui treballar des de casa i fer un bon seguiment per part d’un professional.

Els problemes d’aprenentatge solen anar acompanyats d’una dificultat en la comprensió lectora. El mètode Glifing, precisament proporciona, en primer lloc, una avaluació d’aquestes dificultats i estructurar un pla de treball per millorar diversos aspectes que estan relacionats amb aquestes dificultats, com són: la descodificació grafema – fonema, la segmentació, la memòria de treball, l’articulació, la velocitat, la morfosintaxi i finalment, la comprensió. A més aquest mètode permet fer un seguiment molt acurat de l’evolució del treball portat a terme.

Glifing és un mètode de treball especialment indicat per a nens i nenes amb dislèxia, dificultats en adquirir la lectura i amb Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).

Logopèdia

La logopèdia té com a camp de treball tots aquells problemes, disfuncions o retards en la parla, llenguatge, veu i deglució. Tractem a persones de totes edats i el nostre treball engloba la prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament de les patologies del llenguatge (oral i escrit) i la comunicació.

 • Problemes en articular sons, substitució de sons o dificultat per a una correcta pronunciació.
 • Retard en desenvolupar les habilitats de parla o de la comprensió del llenguatge.
 • Trastorn del llenguatge (TEL).
 • Millorar les habilitats comunicatives (ja siguin derivades de problemes de la veu, la parla, el llenguatge o l’audició.
 • Dificultats de lectura (dislèxia) o problemes d’escriptura (disgrafia).
 • Problemes per expressar-se amb fluïdesa o repetició de sons (tartamudesa: disfèmia).
 • Millorar les funcions de deglució (deglució atípica).

Neuropsicologia

La neuropsicòloga realitza avaluacions per determinar com una afectació cerebral o un trastorn neurològic afecta les funcions cognitives i el comportament de la persona. A partir d’aquí es realitza una rehabilitació de les funcions cognitives afectades (atenció, memòria, llenguatge o funcions executives).

 • Lesions cerebrals (accidents, commocions).
 • Malalties neurodegeneratives (Alzheimer o Parkinson). 
 • Avaluació i tractament de les alteracions en les diferents capacitats cognitives (atenció, llenguatge, memòria, percepció, funcions executives i emoció). Aquestes alteracions es poden donar quan hi ha dany neurològic o també quan hi ha trastorns de l’aprenentatge o del desenvolupament.

Mètode Padovan

És un abordatge terapèutic desenvolupat per Beatriz Padovan que recapitula les fases del neurodesenvolupament. S’aplica principalment en la rehabilitació del sistema nerviós i rememora el procés d’adquisició de caminar, parlar i pensar, estimulant la maduració del sistema nerviós central amb la finalitat que la persona pugui desenvolupar de manera òptima aquestes capacitats.

Aquest mètode és adequat per totes les edats, en casos de Trastorns de la parla i el llenguatge, trastorns de l’aprenentatge, motricitat oral (deglució atípica, disfagia), trastorns neuromotors i síndromes (hiperactivitat, autisme, paràlisis cerebral, síndrome de down, accident cerebral, etc.).

Com pots demanar hora

Si vols demanar més informació o començar un procés terapèutic, posa’t en contacte amb nosaltres a través de la pàgina web.

La Laura, la directora del centre, es posarà en contacte amb tu per poder contestar les teves preguntes i concretar una primera sessió.

A la primera sessió, t’acompanyarà la Laura per poder fer una valoració i/o diagnòstic de la situació amb els altres companys de l’equip, i trobar el perfil que millor t’ajudarà.

A partir d’aquí, tindràs a un professional de confiança i un equip que farà un seguiment proper de la teva situació o la del teu familiar.